Voorwaarden - van Dijk Bronbemaling

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Voorwaarden

Van Dijk Bronbemaling
Algemene voorwaarden

Art. 1 Toepassing
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Art. 2 Aanbiedingen en orderbevestigingen.
Alle offertes zijn 30 kalenderdagen geldig.
Orderbevestigingen altijd volgens de algemene voorwaarden van Van Dijk Bronbemaling

Art. 3 Prijzen.
De door opdrachtnemer afgegeven prijzen zijn excl. BTW. En volgens gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens.
Meerdere kosten, die voor opdrachtnemer ontstaan:
Afwijkingen van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens.
Onvoorziene oorzaken die naar redelijkheid en billijkheid niet voor rekening en risico voor opdrachtnemer behoren te komen.
Het niet tijdig aanwezig zijn en blijven van de voor het werk benodigde vergunningen, komen ten laste van opdrachtgever.

Voor rekening van opdrachtgever zijn, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen, in ieder geval:
Alle kosten verband houdende met een zodanig voldoende afvoer van het opgepompte water dat het grondwaterpeil in de bouwput of sleuf daardoor niet nadelig beïnvloed wordt, behoudens retourbemaling.
Alle kosten die gemaakt moeten worden door dat er in de grond een bestaande drain ligt die grondwater aanvoert( bijv. van eerdere bemalingen)
Alle verschuldigde lozingsrechten, huren, precariorechten en overige soortgelijke rechten en kosten.
Alle gebruiks- en verbruikskosten van water.
Alle kosten van de voor de uitvoering benodigde vergunningen.
Alle kosten verband houdende met verontreinigde grond en/of grondwater.

Tenzij anders overeengekomen, zijn in de aanneemsom de volgende werkzaamheden niet inbegrepen:
Het uitzetten en waterpassen.
Aanvullende open bemalingen en drainages.
Het verplaatsen dan wel afvoeren van losgeboorde grond.
Grond-, graaf- en sloopwerk en opnemen of herstellen van bestratingen, beplantingen e.d.
Het opsporen, in- en uitgraven van kabels en leidingen.
Het aanbrengen van bruggen of ondersteuningen voor leidingen, kabels en pompen.
Uitstroomvoorzieningen, het maken van vaste aansluitingen op de riolering en herstellen en reinigen van watergangen of riolering, waarop het opgepompte water wordt geloosd.
De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op de datum van aanbieding geldende prijzen en kunnen bij wijzingen aangepast worden.

Art. 4 Facturering en betaling.
Bij bemalingen in één fase ( bijv. Bij bouwputten) 70% als bouwput droog is en 30% in maandelijkse termijnen.
Bij bemalingen met meterprijzen (bijv. Riolering) in wekelijkse termijnen.
Opdrachtgever moet zelf zorg dragen voor de bonnen anders wordt factuur zonder bon gemaakt.
Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

Art. 5 Overmacht.
Tekortkomingen van opdrachtnemer in uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen.

Art. 6 Aansprakelijkheid.
Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor hinder, schade of kosten welke mochten ontstaan aan de eigendommen van opdrachtgever of van derden.

Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor kosten door schade van bemaling t.g.v. het verlagen van de grondwaterstand, t.g.v. het uitvallen of niet goed functioneren van de bemaling of t.g.v. vandalisme e.d.

Bovendien vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer voor het doen van een KLIC-melding en het maken van proefgaten en sleuven en dat opdrachtgever opdrachtnemer bovendien vrijwaart voor de aansprakelijkheid en de kosten t.g.v. eventuele schade en gevolgschade aan kabels en leidingen, die weliswaar door opdrachtnemer is toegebracht, maar opdrachtnemer op basis van aanwijzingen van opdrachtgever geen schuld hebben.

Schade toegebracht aan de bemalinginstallatie als gevolg van oneigenlijk gebruik van de apparatuur door de opdrachtgever of derden wordt aan de opdrachtnemer vergoed.
Voor bovenleidingen, slangen, filters en hulpstukken wordt nieuwprijs gerekend.
Voor pompen reparatie prijzen en de huur zolang de pompen in reparatie zijn.


Art. 7 Verzekering.

Opdrachtgever dient alle verzekeringen af te sluiten die nodig zijn voor alle eventuele kosten en schaden die kunnen ontstaan door de bemaling, zodat opdrachtnemer geheel gevrijwaard is.

Art. 8 Werkterrein.

Het werkterrein dient aan opdrachtnemer ter beschikking te staan:
Vlak en bereikbaar, zonder obstakels boven, of in de grond, welke de uitvoering van het werk kunnen verhinderen of bemoeilijken. Eventuele obstakels, vreemde voorwerpen of stoffen, welke de voortgang van het werk vertragen of belemmeren, worden door of voor rekening en risico van de opdrachtgever verwijderd.
Goed berijdbaar voor de vrachtauto’s en het materieel van opdrachtnemer; indien verbetering van de ondergrond of gebruik van draglineschotten of rijplaten nodig is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden, zullen deze door af voor rekening van opdrachtgever worden beschikbaar gesteld, aangelegd en verwijderd.

Schades aan materieel van opdrachtnemer, ontstaan door het niet of niet deugdelijk verwijderen van ondergrondse obstakels, worden door opdrachtgever aan opdrachtnemer vergoed.

Tenzij anders overeengekomen draagt opdrachtgever voor zijn rekening zorg voor:
Beschikbaarheid van voldoende werkwater op maximaal 80 meter vanaf de boor- en bemalingplaatsen.
Lozingspunt(en) voor het opgepompte water op maximaal 25 meter vanaf de pompen.

Art. 9 Bemalingperiode.

De bemalingperiode vangt aan op het tijdstip dat in opdracht van opdrachtgever de eerste wateronttrekking plaatsvindt en in ieder geval op het tijdstip dat de installatie gereed is voor water onttrekking.
De bemalingperiode eindigt op het tijdstip dat in opdracht van opdrachtgever de gehele installatie mag worden verwijderd.
Opdrachtgever is gehouden ten minste drie werkdagen tevoren opdrachtnemer in kennis te stellen van het beëindigen van de bemaling.

Art. 10 Faciliteiten.

Personeel van opdrachtnemer zal, zonder dat hiervoor vergoeding van opdrachtnemer of zijn personeel wordt verlangd, gebruik kunnen maken van schaftruimte, was- en toiletgelegenheid voor zover aanwezig. Indien voorzieningen als hiervoor omschreven worden vereist door de directie van het werk of door bevoegde instanties, zullen deze op kosten van opdrachtgever worden getroffen.
Indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken worden verkeerssignaleringen, terreinafsluitingen, terreinverlichting, bewaking en beveiliging door opdrachtgever verzorgd zonder doorberekening van kosten aan opdrachtnemer.
In het geval van telefonische alarmering wordt toegepast zal deze naar een door opdrachtgever aangewezen telefoonnummer doorbellen.
Indien een wachtsman verplicht is volgens bestek moet dit door opdrachtgever geregeld en bekostigd worden.

Art. 11 Elektriciteit en brandstoffen.

Brandstof en elektriciteit moeten door opdrachtgever geregeld en bekostigd worden.
Brandstof kan in bepaalde gevallen ook door opdrachtnemer geregeld worden.

Art. 12 Bediening en onderhoud.

Onder bediening en onderhoud wordt verstaan:
Regelmatig olie verversen van motoren.
Op peil houden van koel- en smeermiddelen.
Controleren van de werking van eventuele verwarmingelementen.
Controleren van de conditie van de accu’s.
Zandvrij houden van pompen, motoren en elektrische schakelapparatuur.
Regelmatig proefdraaien met eventuele reserve-installatie(s).
Constateren en melden van storingen evenals het uitvoeren van eenvoudige reparaties.
Uitvoeren van peilingen en overige waarnemingen als vereist door de directie van het werk of nodig geacht door opdrachtnemer om een goed inzicht te verkrijgen in de werking van de bemalinginstallatie(s).
Voorkomen van vorstschade

Opdrachtgever dient dus altijd voor alle vergunningen, meldingen en verzekeringen te zorgen.
Opdrachtgever vrijwaart van Dijk Bronbemaling altijd voor kosten van schade en gevolgschade. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van opdrachtnemer.
Klachten graag zo spoedig mogelijk melden.
Voor opdrachtnemer te lezen: Van Dijk Bronbemaling

Lithoijen, 15 september 2012 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu